Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.
Strona GłównaDokumenty szkolneSTATUT

STATUT

 

 

STATUT

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
Polskiej Macierzy Szkolnej
w Mińsku Mazowieckim

( tekst ujednolicony )

 

 

Statut Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, zwany dalej Statutem, określa:

I      Nazwę i typ szkoły
II    Cele i zadania szkoły
III   Organy szkoły
IV    Organizację szkoły
V      Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów
VI    Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły
VII  Zasady rekrutacji uczniów
VIII Prawa i obowiązki uczniów
IX    Przepisy przejściowe
X     Postanowienia końcowe

 

Statut został opracowany na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz.155 ze zmianami)
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.2012 Nr 0, poz. 977)
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zmianami)
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami).
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 204).
 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami).
 8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz.1487).
 9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)
 10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zmianami).
 11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr.56, poz. 506).
 12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U.z 2002 r. Nr 3, poz. 28).
 13. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2003 r. Nr 23, poz. 193).
 14. Konwencji o prawach dziecka przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami)
 15. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908)

I. NAZWA I TYP SZKOŁY

§1

 1. Szkoła nosi nazwę: Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, zwane dalej GiLO.
 2. Nazwa szkoły wchodzącej w skład GiLO składa się z nazwy GiLO i nazwy tej szkoły.
 3. Nazwa GiLO jest używana w pełnym brzmieniu.
 4. Siedzibą GiLO jest Mińsk Mazowiecki ul. Piękna 7A.

§2

 1. Organem prowadzącym GiLO jest Powiat Miński.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad GiLO jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 3. GiLO jest powiatową jednostką organizacyjną.
 4. GiLO prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§3

W skład GiLO wchodzą

 1. trzyletnie gimnazjum, zwane dalej gimnazjum,
 2. trzyletnie liceum ogólnokształcące, zwane dalej liceum.

 

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

§4

1.Misją szkoły jest: tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej, która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę i umiejętności do dalszego zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, świadomych obywateli demokratycznego państwa, sprawnie posługujących się nowoczesnymi technikami przekazu informacji, biegle władających językami obcymi, samodzielnych obserwatorów świata i wrażliwych odbiorców kultury.

2.GiLO realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy GiLO i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:

3.Budynek i teren szkolny objęty jest monitoringiem w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Budynek szkolny jest oznaczony tabliczkami informacyjnymi z napisem „obiekt monitorowany”. System monitoringu wysyła sygnały do firmy, która prowadzi rejestr przesyłanych sygnałów i podejmuje interwencję przez całą dobę zgodnie z umową na monitorowanie sygnałów alarmowych. Monitoring wizyjny stanowi ochronę przed zjawiskami zagrażającymi bezpieczeństwu osób i mienia. Za prawidłowe funkcjonowanie monitoringu odpowiedzialny jest kierownik gospodarczy GiLO.

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu dla realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych GiLO:

1) monitoring za pomocą kamer stosowany jest w celu eliminacji takich zagrożeń jak: przemoc i agresja rówieśnicza, kradzieże i wymuszenia, dewastacja mienia szkolnego, przebywanie na terenie szkoły osób nieuprawnionych i inne.

2) system monitoringu może być wykorzystany w celu: wyjaśnienia sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów, ustalenia sprawców zniszczenia lub uszkodzenia mienia szkoły, udowodnienia zachowań nieregulaminowych (łamanie Statutu i regulaminów), ustaleniu sprawców zachowań ryzykownych.

3) zapisy z systemu monitoringu szkolnego mogą być dostępne w okresie do 10 dni od momentu rejestracji.

4) o udostępnieniu zapisu z kamer systemu monitoringu szkolnego decyduje dyrektor lub wicedyrektor GiLO z zastrzeżeniem, że o udostępnieniu zapisu instytucjom zewnętrznym tj.: policja i sąd, decyduje każdorazowo Dyrektor GiLO na pisemny wniosek instytucji.

 

III. ORGANY SZKOŁY

§5

Organami GiLO są:

 

 

Dyrektor GiLO

§6

 

Dyrektor GiLO w szczególności:

 1. kieruje działalnością GiLO,
 2. reprezentuje GiLO na zewnątrz,
 3. sprawuje nadzór pedagogiczny, w ramach którego we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze:
  • przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy GiLO,
  • kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej i innej działalności statutowej GiLO,
  • wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań w szczególności poprzez organizowanie szkoleń, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawienie nauczycielom wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
  • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym GiLO i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 6. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę GiLO,
 7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 8. występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum,
 9. podejmuje decyzje w sprawach skreślenia z listy uczniów Liceum na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,
 10. wyraża zgodę na podjęcie w GiLO działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej GiLO, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej,
 11. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 12. zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

 

§7

 

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w GiLO nauczycieli i innych pracowników.
 2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 

§8

Dyrektor GiLO w wykonywaniu swych zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami oraz samorządem uczniowskim.

 

 §9

 1. W GiLO tworzy się stanowiska dwóch wicedyrektorów:
  • wicedyrektora do spraw dydaktycznych,
  • wicedyrektora do spraw wychowawczych.
 2. Powierzenia tych stanowisk oraz odwołania z nich dokonuje dyrektor GiLO po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.
 3. Zakres zadań i kompetencji wicedyrektorów ustala dyrektor GiLO.
 4. W czasie nieobecności dyrektora GiLO lub niemożności wykonywania swej funkcji zadania i kompetencje dyrektora pełnią wicedyrektorzy zgodnie z przydzielonymi obowiązkami.

Rada pedagogiczna

§10

REGULAMIN   RADY   PEDAGOGICZNEJ

Podstawa prawna : art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, działającym na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. Rada realizuje statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady wchodzą: przewodniczący, wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz pedagog.
 2. Przewodniczącym Rady jest dyrektor szkoły, który powiadamia członków o terminie, porządku zebrań, przygotowuje zebrania oraz prowadzi je, a także reprezentuje Radę na zewnątrz. W szczególnych sytuacjach zebrania Rady Pedagogicznej może przygotowywać i prowadzić zastępca dyrektora lub osoba wskazana przez organ prowadzący.
 1. Zebrania Rady mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej ⅓ liczby wszystkich jej członków.

 

 1. Rada pedagogiczna obraduje w terminach ustalonych w harmonogramie rocznym a w szczególności: przed rozpoczęciem roku szkolnego, na zakończenie każdego semestru, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, w miarę bieżących potrzeb. Przewodniczący powiadamia członków rady, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania. Posiedzenia rady pedagogicznej zwołane w trybie pilnym nie wymagają przestrzegania 7-dniowego terminu. Zawiadomienie o terminie posiedzenia rady pedagogicznej może być podane do wiadomości poprzez dziennik elektroniczny.

 

 1. W zebraniach Rady mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego w imieniu Rady lub na jej wniosek. Osoby uczestniczące w posiedzeniu Rady z głosem doradczym mogą brać udział w dyskusji, ale nie w głosowaniach. Uczestniczą tylko w tej części zebrania, która wiąże się z celem ich zaproszenia.

 

 1. Zebrania Rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze – w celu zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć lekcyjnych, a także w miarę bieżących potrzeb.

 

 1. Spotkania Rady odbywają się tylko po zajęciach lekcyjnych. Dopuszcza się możliwość zwoływania rad wyjazdowych.

 

 1. Przed rozpoczęciem posiedzenia następuje stwierdzenie prawomocności obrad, a następnie rada zatwierdza ich porządek w drodze głosowania. Bezpośrednio przed głosowaniem członkowie rady mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia oraz propozycje uzupełniania porządku. Propozycje i wnioski formalne poddawane są pod głosowanie.

 

 1. Zebrania Rady są protokołowane przez protokolanta wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady. Księga protokołów prowadzona jest w formie zbioru wydruków. Forma protokołu musi być ujednolicona – czcionka Times New Roman 12. Pod protokołem podpisuje się przewodniczący (prawa strona dokumentu) i protokolant (lewa strona dokumentu). Protokolant na każdej stronie protokołu stawia parafkę. Protokół zebrania jest dostępny dla członków Rady – do terminu następnego zebrania każdy z członków ma prawo zapoznania się z jego treścią i wniesienia poprawek do swojej wypowiedzi. Na kolejnym posiedzeniu Rady następuje zatwierdzenie protokołu. Protokolarza nie udostępnia się osobom spoza RP oraz zabrania się wynosić go poza teren szkoły.

 

 1. Do podstawowych zadań Rady należy planowanie pracy szkoły – dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, analiza wyników nauczania, przygotowanie projektu regulaminu działalności Rady i innych dokumentów działalności pracy szkoły.

 

 1. Do głównych kompetencji Rady Pedagogicznej należy zatwierdzanie planów pracy szkoły, podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów.

 

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności organizację szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

 

 1. Rada podejmuje uchwały zgodnie z następującym porządkiem:

a) przedstawienie Radzie projektu uchwały
b) dyskusja nad treścią projektu
c) redakcja z uwzględnieniem poprawek
d) czytanie projektu po ewentualnych zmianach i poprawkach
e) głosowanie regulaminowe – większością głosów, przez podniesienie ręki, w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym przez osobę prowadzącą zebranie. Na wniosek członka rady i po uzyskaniu akceptacji większości, przewodniczący zebrania ma prawo zarządzić głosowanie tajne. W głosowaniu tajnym członkowie rady głosują specjalnie przygotowanymi kartami do głosowania. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków rady.
f) przy podejmowaniu uchwał obowiązuje bezwzględna większość głosów /50% +1/, w obecności co najmniej połowy wszystkich członków Rady Pedagogicznej.

 

 1. Uchwała powinna zawierać: tytuł, podstawę prawną, tekst uchwały i podpis przewodniczącego. Treści uchwał nie zamieszcza się w protokołach posiedzeń rady pedagogicznej – są one gromadzone w odrębnej teczce uchwał. Uchwały rady pedagogicznej numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
 2. Członek Rady jest zobowiązany do:

15a.    Powoływanie przedstawiciela Rady Pedagogicznej na konkurs na stanowisko na dyrektora Szkoły odbywa się poprzez tajne głosowanie, przeprowadzone wśród członków Rady Pedagogicznej. Powołana komisja skrutacyjna przelicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów oraz spisuje protokół z przebiegu wyborów. Do komisji konkursowej desygnowany zostaje nauczyciel, który zdobył największą ilość głosów.

 

 1. Członek Rady ma prawo do:

 

 1. Rada decyduje we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych dla innych organów szkoły.

 

 1. Przewodniczący informuje Radę o aktualnie obowiązujących przepisach prawa szkolnego oraz omawia tryb i formę ich realizacji.

 

 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

 1. Ustalanie oraz wszelkie zmiany w regulaminie podejmowane są uchwałą RP na wniosek Dyrektora bądź członków Rady.

 

 

 

Rada rodziców

§15

 

 1. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów GiLO.
 2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem GiLO.
 4. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora GiLO z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw GiLO.
 5. W celu wspierania działalności statutowej GiLO rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.

§16

 

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 2. W ramach tego współdziałania rodzice mają prawo do:
 1. Dla zapewnienia współdziałania rodziców i nauczycieli przewiduje się spotkania rodziców z wychowawcą, na których omawiane będą bieżące problemy związane z wychowaniem i kształceniem dzieci.
 2. W przypadku sporów z nauczycielami rodzice mogą zwracać się do wychowawcy, dyrektora GiLO, rady pedagogicznej, a w dalszej kolejności – do organu prowadzącego GiLO lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Samorząd uczniowski

§17

 

 1. Samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem, tworzą wszyscy uczniowie GiLO.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem GiLO.
 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

§18

 

Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi GiLO wnioski i opinie we wszystkich sprawach GiLO, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 

 

WOLONTARIAT

§ 18a

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

–      wolontariacie  należy przez to rozumieć  bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,  wykraczające poza więzi rodzinno -koleżeńsko-przyjacielskie.

–       wolontariuszu należy przez to rozumieć ucznia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej, który na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych dobrowolnie i bezinteresownie pomaga innym w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Szkolne Koło Wolontariatu  jest skierowane do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.   Jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

I.    Postanowienia ogólne

 1. Szkolne Koło Wolontariatu  działające w  Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej zwane dalej Kołem działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Koło jest organizacją młodzieżową działającą na terenie w/w szkoły pod nadzorem Dyrektora Szkoły włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę i organizacje pozarządowe.
 3. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora  szkoły koordynator, który czuwa nad tym, by działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem.
 4. Członkami Koła może być młodzież szkolna, która respektuje zasady Koła.

Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

II.  Cele  działania 

1. Angażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.
3.  Aktywizowanie młodzieży do  działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym  i akcyjnym.
4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
5. Promocja idei wolontariatu w szkole.
6. Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie.
7. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
8. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
9. Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.
10. Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi wolontarystycznie w środowisku lokalnym.

III.    Formy działania

Koło realizuje swoją działalność poprzez:

 1. spotkania, szkolenia, wystawy, gazetki, stronę internetową, itp.,
 2. imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.,
 3. imprezy rekreacyjno – sportowe, festyny, loterie, aukcje, itp.,
 4. udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje  za zgodą Dyrektora szkoły pod nadzorem koordynatora Koła, włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych, itp.,
 5. pomoc w organizacji imprez szkolnych,
 6. pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego.IV.   Prawa wolontariusza
 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusze mogą podejmować działania wolontarystyczne w wymiarze nieutrudniającym  naukę w szkole  i pomoc w domu.
 3. Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony koordynatora lub innych członków Koła.
 4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o  wykonanej pracy.
 5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z realizowanym  zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
 6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.
 7. Wolontariusz przed podjęciem działań wolontarystycznych zostaje poinformowany o zasadach  bezpieczeństwa  i higieny  oraz zostają one zapewnione podczas ich wykonywania.V. Obowiązki wolontariusza
 1. realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Koła Wolontariatu,
 2. przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Koła,
 3. systematycznie uczestniczy w pracach Koła, a także w spotkaniach i warsztatach,
 4. wolontariusz rozpoczynający działalność w szkolnym wolontariacie ma obowiązek odbyć szkolenie  wprowadzające do pracy w wolontariacie
 5. Wolontariusz jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy,
 6. szanuje siebie i służy pomocą innym wolontariuszom,
 7. z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię,
 8. szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga,
 9. dochowuje tajemnicy dotyczącej podopiecznego,
 10. działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom,
 11. Wolontariusz, który podczas zajęć lekcyjnych wykonuje działania na rzecz wolontariatu ma obowiązek uzupełnić braki  w wiedzy spowodowane tą nieobecnościąVI.    Nagradzanie wolontariuszy
 1. Raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie wolontariuszy i koordynatorów, na którym będzie podsumowana działalność członków Koła.
 2. Członkowie Koła mogą zostać nagrodzeni poprzez:
  • wyrażenie uznania słownego,
  • pochwałę na forum szkoły,
  • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej, itp.,
  • wręczanie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom lub ich rodzicom,
  • wręczenie nagrody rzeczowej (np. książka) na zakończenie 3-letniego cyklu kształcenia
 1. Wolontariusz, który w cyklu nauki w szkole przynajmniej trzy razy uczestniczył w działaniach  wolontariackich otrzymuje pisemne zaświadczenie o działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wpis na świadectwie ukończenia szkoły.
 2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

 VII.       Organizacja

 1. Koło bezpośrednio podlega dyrektorowi  szkoły, jako organowi powołującemu i nadzorczo – kontrolnemu.
 2. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do zawierania porozumień z wolontariuszami koordynatorowi Szkolnego Wolontariatu.
 3. Pracą Koła kieruje koordynator, do zadań którego należy:
 1. Wolontariusz będzie wykonywał świadczenia podczas zajęć dydaktycznych i poza nimi.

VIII.    Postanowienia końcowe               

 1. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez koordynatora i dyrektora szkoły.
 2. Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Koordynator opracowuje coroczny harmonogram działań Koła na dany rok szkolny.
 4. Załączniki:

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

§19

 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§20

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. Arkusz organizacji dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdza organowi prowadzącemu szkołę do 30 kwietnia każdego roku.
 2. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników GiLO, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor GiLO, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

§21

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną GiLO jest oddział.
 2. Zajęcia edukacyjne w liceum, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla liceum ogólnokształcącego, są realizowane w oddziałach.
 3. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.
 4. Dyrektor GiLO w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych GiLO, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału Liceum od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
 5. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów, o których mowa w ust. 4, mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych. Podział oddziałów na grupy i tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektor szkoły na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Podział na grupy jest obowiązkowy:
 1. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów lub nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 6, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego GiLO.
 2. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, z tym, że w Liceum – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych.
 3. Od dnia 1 września 2015 roku dziennik elektroniczny wprowadza się jako jedyny obowiązujący.
 4. Skreślony

§22

 

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze: w Gimnazjum w czasie od 30 do 60 minut, w Liceum – nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Przerwa międzylekcyjna trwa 10 minut, z tym, że przerwa po czwartej lekcji trwa 25 minut, a po lekcji 7 przerwa trwa 5 minut.

 

§23

 

 1. W GiLO mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora GiLO, stosownie do posiadanych środków finansowych.
 2. Czas trwania zajęć ustala się zgodnie z § 22 ust. 1 i 2.
 3. Skreślony.

§24

 

 1. W czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia, w czasie przerw – nauczyciele dyżurujący na terenie GiLO, natomiast podczas zajęć poza terenem GiLO oraz w czasie wycieczek organizowanych przez GiLO – opiekunowie grupy uczniowskiej.

2. Regulamin dyżurów nauczycieli

 

§25

 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych GiLO, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (prawnych opiekunów) oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy GiLO.
 3. Pomieszczenia biblioteki i zaplecza umożliwiają:
 1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 2. Biblioteka szkolna posiada Szkolne Centrum Informacji, które umożliwia poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 3. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa jej regulamin ustalany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

§26

 

 1. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
 2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
 1. poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie,
 2. informowanie o czytelnictwie uczniów (np. na zebraniach rodzicielskich),
 3. popularyzacja i udostępnianie literatury pedagogicznej,
 4. udział rodziców (prawnych opiekunów) w imprezach czytelniczych.

– poradnictwo metodyczne

– udział w konferencjach i warsztatach metodycznych

 1. z innymi bibliotekami szkolnymi i publicznymi:

– wymiana doświadczeń

 

 

 1. ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

 

 

 1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną (przy pomocy pedagoga i pozostałych nauczycieli) organizuje oraz koordynuje nauczyciel wychowawca.
 2. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym właściwej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału w lekcjach i aktywność ucznia.

 

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Uczeń ma obowiązek być obecny na lekcjach wychowania fizycznego.

 

 1. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej największą wagę mają oceny z prac pisemnych (sprawdziany, prace klasowe, wypracowania klasowe). Oceny z pozostałych obszarów aktywności mogą podwyższyć bądź obniżyć ocenę.
 2. Przy ustalaniu oceny rocznej bierze się pod uwagę ocenę śródroczną i ocenę za drugi semestr ustaloną jak wyżej.

 

 

 1. Dyrektor GiLO zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

 

 

 1. Dyrektor GiLO, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii właściwej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym właściwej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

 

 

 

 1. Wiedza i umiejętności uczniów są sprawdzane przy zastosowaniu następujących form: sprawdzianów pisemnych, prac domowych oraz różnych form pracy na lekcji.
 2. W semestrze nauczyciel powinien przeprowadzić co najmniej jeden sprawdzian pisemny z zakresu przekraczającego trzy jednostki lekcyjne.
 3. Sprawdzian pisemny jako podstawowa forma oceniania:
 1. Jedną z form sprawdzenia wiadomości ucznia jest kartkówka. Jest to sprawdzian pisemny trwający 5 – 15 minut i obejmujący 3 ostatnie tematy (może uwzględniać poprzednie treści niezbędne do zrozumienia tych tematów).
 2. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu w prace pisemne, które powinny być przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
 3. Na prośbę ucznia, który ze sprawdzianu pisemnego otrzymał ocenę niższą niż bardzo dobry, zgłoszoną w terminie trzech dni od omówienia pracy, nauczyciel wyznacza termin poprawienia sprawdzianu, który nie może przekraczać dwóch tygodni. Każda ocena z poprawy musi być wstawiona do dziennika. Obie oceny są uwzględniane przy wystawianiu oceny śródrocznej/rocznej.
 4. Uczeń, który z przyczyn losowych nie napisał sprawdzianu w wyznaczonym terminie, powinien napisać go w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem. Nie może on przekraczać dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły.
 5. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 6. W przypadku ściągania na sprawdzianie, uczeń otrzymuje za ten sprawdzian ocenę niedostateczną z możliwością poprawy.
 7. W przypadku odmowy napisania sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 8. Poprawa sprawdzianów odbywa się poza zajęciami lekcyjnymi.
 9. Uczeń nie ma prawa poprawiać ocen z kartkówek i odpowiedzi ustnych.
 10. Uczeń, który nie dostarczy domowych prac pisemnych w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.
 11. Poprawa sprawdzianów odbywa się poza zajęciami lekcyjnymi.
 12. Uczniowie klas pierwszych przez pierwsze dwa tygodnie września nie otrzymują ocen niedostatecznych.
 13. W przypadku 1 godziny tygodniowo z danych zajęć edukacyjnych w ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń nie ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania.
 14. Uczeń, który spóźnił się powyżej 15 minut trwania lekcji, otrzymuje nieobecność na tych zajęciach.

 

 

 

 

 1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:
 1. Ilość ocen cząstkowych w semestrze jest uzależniona od ilości godzin danego przedmiotu:

1 godzina tygodniowo – co najmniej 3 oceny

2 godziny tygodniowo – co najmniej 4 oceny

3 godziny i więcej tygodniowo – co najmniej 5 ocen

 1. Oceny bieżące mogą być poszerzone przez zastosowanie znaków: „plus” lub „minus”. Oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe nie mogą być poszerzone o „plus” i „minus”.
 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 

 

Szczegółowe zasady oceniania

 

 1. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA
 2. Formy i częstotliwość
 1. Zasady przeprowadzania sprawdzianów

0 – 49%  –  niedostateczny

50 – 59%  –  dopuszczający

60 – 74%  –  dostateczny

75 – 89%  –  dobry

99 – 100% – celujący

 

 1. Sposoby informowania rodziców o postępach dzieci:

 

 1. Uwagi ogólne:

 

II. ZASADY POPRAWIANIA PRACY KLASOWEJ

 1. Uczeń ma prawo do poprawy każdej pracy klasowej w okresie na ocenę wyższą, niż otrzymał w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 2. Punktacja za poprawioną pracę klasową jest taka sama, jak za pracę pierwotną. Do dziennika wpisywane są obie oceny i obie brane pod uwagę.
 3. Poprawa sprawdzianu odbywa się poza zajęciami lekcyjnymi.
 4. Na prośbę ucznia, który ze sprawdzianu pisemnego otrzymał ocenę niższą niż bardzo dobrą, zgłoszoną w terminie 3 dni od omówienia pracy, nauczyciel wyznacza datę poprawienia sprawdzianu, która nie może przekraczać terminu dwóch tygodni.

 

III. ZASADY ZGŁASZANIA NIEPRZYGOTOWANIA DO ZAJĘĆ

 1. Ilość nieprzygotowań zależy od ilości godzin przedmiotu:

– przy 1-2 godzinach w tygodniu – 1 nieprzygotowanie w semestrze

– przy ponad 2 godzinach w tygodniu – 2 nieprzygotowania w semestrze  (nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego).

Kolejne nieprzygotowania skutkują oceną niedostateczną.

 1. Braku zeszytu przedmiotowego nie zaznaczamy jako nieprzygotowania, jeśli nie była zadana pisemna praca domowa, a uczeń jest przygotowany do zajęć.
 2. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed właściwym rozpoczęciem lekcji.
 3. Nieprzygotowanie można zgłosić z materiału dotyczącego ostatnich zajęć. Nie dotyczy ono wcześniej zapowiedzianych prac domowych, powtórzeniowych, wypracowań.
 4. W przypadku 1 godziny tygodniowo z danych zajęć edukacyjnych w ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń nie ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania.

 

 1. OCENIANIE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE
 2. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele i wychowawcy klas są obowiązani pisemnie lub w dzienniku elektronicznym poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i o przewidywanej nagannej ocenie zachowania z wyłączeniem nagannej oceny zachowania z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych.
 1. Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych i rocznych z przedmiotów nauczania wynosi 2 dni robocze przed posiedzeniem klasyfikacyjnym RP.

 

 

 

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych w I semestrze, a klasyfikowanie roczne – w czerwcu dla uczniów klas I i II gimnazjum i liceum, klasyfikowanie końcowe – w kwietniu dla uczniów klas maturalnych, w czerwcu dla uczniów klas III gimnazjum.
 2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 3. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w gimnazjum oraz laureacivi finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 4. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
 5. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu z uwzględnieniem § 32 ust. 3, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem zapisów § 37, ust. 3, pkt 2.
 6. Absolwent szkoły wchodzącej w skład GiLO otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
 7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej otrzymał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym z religii/etyki, średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające ukończenie szkoły – z wyróżnieniem.
 8. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej, rocznej lub końcowej otrzymał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym religii/etyki, średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje status przodownika nauki.
 9. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej, rocznej lub końcowej otrzymał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym z religii/etyki, średnią ocen co najmniej 4,50 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania, otrzymuje status ucznia wyróżnionego.

 

 

 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny spełnia się poprzez uczęszczanie do gimnazjum, a po ukończeniu gimnazjum w liceum spełnia się obowiązek nauki.
 2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki są obowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.
 3. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 4. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 5. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 7. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza GiLO.
 9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w trybie przewidzianym dla egzaminu poprawkowego.
 10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora GiLO.
 12. . Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) dokumentacja dotycząca egzaminu kwalifikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) po złożeniu odpowiedniego podania do dyrektora GiLO.
 13. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, ma prawo uczestniczyć w szkole na zajęciach.

 

 

 1. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych.
 2. Usprawiedliwić można tylko nieobecności spowodowane chorobą lub inną ważną przyczyną.
 3. Nieobecności usprawiedliwiać      można           w         formie            pisemnej lub elektronicznej z uwzględnieniem konkretnych dat nieobecności ucznia/uczennicy.
 4. Nieobecności mogą usprawiedliwiać rodzice (prawni opiekunowie), a w przypadku uczniów pełnoletnich – na podstawie ustalenia z rodzicami (prawnymi opiekunami), po złożeniu przez nich odpowiedniego oświadczenia, swoje nieobecności mogą usprawiedliwiać pełnoletni uczniowie.
 5. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności należy przedstawić wychowawcy klasy najpóźniej tydzień po powrocie do szkoły.
 6. Jeżeli rodzic (prawny opiekun), zamierza zwolnić ucznia z zajęć w czasie ich trwania, zobowiązany jest przekazać taką informację wychowawcy, zanim uczeń opuści szkołę. W przypadku, kiedy zwolnienie wpłynie później, nieobecności pozostają nieusprawiedliwione.
 7. W uzasadnionych przypadkach (np. wagary) nauczyciel wychowawca ma prawo nie usprawiedliwić nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych.
 8. Uczniowie, którzy uczęszczają w 100% na zajęcia po klasyfikacji rocznej do końca roku szkolnego, otrzymują we wrześniu następnego roku szkolnego 10 punktów za stosunek do obowiązków szkolnych.
 9. Uczeń, który w czasie trwania lekcji samowolnie opuszcza szkołę (wagary), dostaje 10 punktów ujemnych za każdą opuszczoną godzinę bez możliwości usprawiedliwienia

 

 

 

 

 1. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele i wychowawcy klas są obowiązani pisemnie lub w dzienniku elektronicznym poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i o przewidywanej nagannej ocenie zachowania z wyłączeniem nagannej oceny zachowania z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych.

 

 

 1. Uczeń może odwołać się w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno –

wychowawczych od wystawionej rocznej oceny klasyfikacyjnej.

 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.
 4. Ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego uczeń otrzymuje wówczas, gdy zarówno z części ustnej, jak i pisemnej, otrzymał oceny pozytywne.
 5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora GiLO. W skład komisji wchodzą:
 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z danej lub innej szkoły (powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły).
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora GiLO, nie później niż do końca września.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum i liceum rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 

 

 1. Fakt powiadomienia ucznia lub rodzica o przewidywanych ocenach, wyznaczonych egzaminach oraz karach i naganach nauczyciel lub wychowawca potwierdza notatką w dzienniku lekcyjnym.
 2. Wszelkie powiadomienia uważa się za skutecznie doręczone w następujących przypadkach:

 

 

 

 

Procedura poprawy przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej

 

 1. Uczeń może uzyskać o jeden stopień wyższą niż przewidywana, roczną ocenę klasyfikacyjną  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeśli spełnia następujące warunki:

 

 1. Tryb uzyskania wyższych niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Oceny poprawiane są w terminie wyznaczonym przez nauczyciela uczącego, jednak nie później niż na 2 dni przed określonym w kalendarzu roku szkolnego, terminem wystawienia ocen rocznych.
 2. Jeżeli uczeń, z przyczyn nieusprawiedliwionych, nie zgłosi się na umówiony z nauczycielem termin, traci możliwość poprawy oceny.
 3. W przypadku nieobecności usprawiedliwionych nauczyciel, w porozumieniu z uczniem, wyznacza dodatkowy termin poprawy.
 4. Uczeń ma szansę przystąpić do poprawy tylko raz.
 5. W przypadku nieobecności nauczyciela uczącego, w umówionym terminie poprawy może dokonać inny nauczyciel uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu, w terminie uzgodnionym z uczniem.
 6. Wychowawca informuje uczniów i ich rodziców o formie poprawy ocen na zajęciach z uczniami i zebraniach z rodzicami.
 7. Ustalona roczna ocena klasyfikacyjna – niedostateczny – może być poprawiona na egzaminie poprawkowym zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

 1. Nauczyciel wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

1a. Wychowawca klasy w gimnazjum na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować zespołowy projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji tego projektu.

 1. Przy ustalaniu oceny zachowania wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2a. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia gimnazjum w klasyfikacji końcowej wychowawca bierze również pod uwagę zaangażowanie ucznia w realizację projektu edukacyjnego zgodnie z przyjętymi w szkole kryteriami.

 1. Oceny zachowania dokonuje nauczyciel wychowawca dwa razy w roku szkolnym: na 2 tygodnie przed klasyfikowaniem śródrocznym oraz na 2 tygodnie przed klasyfikowaniem rocznym, o których mowa w § 32 ust. 1.

3a. Skreślony.

 1. Od rocznej oceny zachowania wystawionej przez wychowawcę, rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że ocena ta została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Dyrektor powołuje komisję w składzie:
 1. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od wcześniej ustalonej oceny i jest ostateczna.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

 

Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym:
 1. Respektowanie powszechnie uznanych i obowiązujących zasad współżycia społecznego i norm etycznych:
 2. okazywanie szacunku nauczycielom i innym pracownikom GiLO oraz kolegom i koleżankom,
 3. dbanie o kulturę słowa i zachowania w każdej sytuacji,
 4. dbanie o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
 5. koleżeńskość, tolerancja, prawdomówność i uczciwość,
 6. przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności,
 7. odpowiedzialność w wywiązywaniu się z obowiązków i przyjętych zadań,
 8. przestrzeganie prawa innych osób do nienaruszalności ich dóbr osobistych.
 9. przestrzeganie zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych.

 

 

 

 1. Ocenę zachowania ustala się według następującej skali:

-wzorowe

-bardzo dobre

-dobre

-poprawne

-nieodpowiednie

-naganne

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 

 

Szczegółowe kryteria oceny zachowania

 

 1. Ocenę zachowania ustala się według następującej skali:

 

 

 1. Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły to bez względu na liczbę uzyskanych punktów nie może mieć wyższej oceny zachowania niż nieodpowiednia.
 2. Uczeń, który uzyskał 30 punktów ujemnych w semestrze nie może mieć wzorowej oceny zachowania, uczeń, który otrzymał 40 punktów ujemnych nie może mieć oceny wyższej niż dobra, uczeń, który otrzymał 70 punktów ujemnych nie może mieć oceny wyższej niż poprawna.
 3. Na początku I i II semestru uczeń otrzymuje 100 punktów, co jest równowartością oceny dobrej. W ciągu semestru uczeń może zwiększyć lub zmniejszyć ich liczbę, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.

1) Uczeń na koniec semestru/ roku szkolnego dokonuje samooceny.

2) Ocenę klasy oraz samoocenę ucznia przeprowadza się w następujący sposób: uczniowie wypowiadają się pisemnie, nauczyciel dokonuje podsumowania i o wynikach informuje klasę. Uczeń uzyskuje liczbę punktów, która jest średnią arytmetyczną.

 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca sumując:

1) liczbę punktów zdobytych przez uczniów w czasie semestru,

2) średnią arytmetyczną liczby punktów uzyskanych z ocen zespołu klasowego oraz za samoocenę ucznia.

 1. W przypadku ustalania oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy wtedy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń i odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
 1. wytrwałe i systematyczne poszerzanie wiedzy i nabywanie umiejętności,
 2. dążenie do osiągania maksymalnych w stosunku do własnych możliwości wyników w nauce,
 3. aktywny udział w życiu klasy i GiLO, reprezentowanie GiLO w konkursach, olimpiadach i zawodach,
 4. systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne oraz usprawiedliwianie nieobecności,
 5. przestrzeganie zakazu posiadania i palenia papierosów, e-papierosów, posiadania i picia alkoholu, posiadania i używania środków odurzających,
 6. wykonywanie poleceń dyrektora, nauczycieli, pracowników obsługi oraz ustaleń samorządu klasowego,
 7. przestrzeganie stroju galowego i stroju szkolnego opisanych w Regulaminie oceny z zachowania,
 8. udział i zaangażowanie uczniów gimnazjum w realizację projektu edukacyjnego,
 9. przestrzeganie zakazu opuszczania terenu szkoły w czasie przebywania ucznia pod opieką nauczyciela (w czasie zajęć edukacyjnych; przerw śródlekcyjnych)
 1. okazywanie szacunku nauczycielom i innym pracownikom GiLO oraz kolegom i koleżankom,
 2. dbanie o kulturę słowa i zachowania w każdej sytuacji,
 3. dbanie o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
 4. koleżeńskość, tolerancja, prawdomówność i uczciwość,
 5. przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności,
 6. odpowiedzialność w wywiązywaniu się z obowiązków i przyjętych zadań,
 7. przestrzeganie prawa innych osób do nienaruszalności ich dóbr osobistych,
 8. przestrzeganie zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych.

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

1) uczniowie wyłączają telefony komórkowe na czas lekcji.

2) zabrania się nagrywania, filmowania i fotografowania sytuacji szkolnych w czasie lekcji i na przerwach bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego na przerwie.

 1. Na terenie szkoły i podczas wszystkich zajęć oraz imprez związanych ze szkołą (np. SKS, dyskoteka, wycieczka) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu bez względu na wiek ucznia – poza terenem szkoły uczeń ma obowiązek zachowywać się zgodnie z obowiązującym prawem i normami obyczajowymi.
 2. Uczeń jest zobowiązany dbać o wygląd zewnętrzny i przestrzegać właściwego stroju:

1) na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy – koszula w kolorze białym dla chłopców, bluzka koszulowa dla dziewcząt,

 1. Na terenie szkoły podczas zajęć, uroczystości itp. uczeń/uczennica nie może:
 1. Uczeń ma obowiązek zmieniać obuwie. Obuwie szkolne powinno mieć jasną podeszwę.

 

 

 Frekwencja

 

Warunki usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych

 1. Zwolnienia
 2. a) honorowane usprawiedliwienia:
 1. b) Nieobecności w formie pisemnej lub elektronicznej mogą usprawiedliwiać rodzice/prawni opiekunowie, a w przypadku uczniów pełnoletnich – na podstawie ustalenia z rodzicami/prawnymi opiekunami (złożenie odpowiedniego oświadczenia), swoje nieobecności mogą usprawiedliwiać pełnoletni uczniowie. Uczeń dostarcza usprawiedliwienie do wychowawcy najpóźniej w ciągu tygodnia od momentu powrotu do szkoły ze zwolnienia. W przypadku nieobecności wychowawcy przekazuje je pedagogowi lub dyrektorowi szkoły.
 2. c) Uczeń, który ma 80 i więcej godzin nieusprawiedliwionych, może być skreślony z listy uczniów.
 3. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania

na semestr

– spóźnienia spowodowane opóźnieniami środków komunikacji publicznej (pociągi, autobusy), usprawiedliwione przez rodziców, zostają anulowane.

 

 

 1. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 

 

 1. W GiLO zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników GiLO, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

 

 

 

 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za:
 1. Do obowiązków nauczyciela należy:
 1. Nauczyciel powinien:

 

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale gimnazjum tworzą zespół.
 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale liceum tworzą zespół.
 3. Dyrektor GiLO może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora GiLO na wniosek zespołu..
 4. W skład zespołu przedmiotowego wchodzą nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych.
 5. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
 1. Nauczyciel obowiązany jest:

 

 

 

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych GiLO.
 4. W przypadku nie wypełniania obowiązków nauczyciel wychowawca może zostać zmieniony. Wniosek w tej sprawie mogą składać także uczniowie oraz ich rodzice (prawni opiekunowie).

 

 

 

 1. Do podstawowych zadań nauczyciela wychowawcy należy:
 1. W celu realizacji zadań wymienionych w ust. 1 nauczyciel wychowawca:
 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
 2. współdziałania z nimi w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
 3. włączania ich w sprawy klasy i Zespołu,
 1. Każdy początkujący nauczyciel wychowawca pozostaje pod opieką wyznaczonego przez dyrektora GiLO doświadczonego nauczyciela wychowawcy, który służy mu radą i pomocą.
 2. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 

 

 1. Do zadań nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom należy:
 1. dyżur rozpoczyna się z dzwonkiem na przerwę, a kończy po dzwonku na lekcję,
 2. opuszczanie dyżuru dozwolone jest w sytuacjach szczególnie uzasadnionych po uprzednim powiadomieniu innego nauczyciela pełniącego dyżur,
 3. dyżur należy pełnić aktywnie, pamiętając, że jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom,
 4. za nieobecnych nauczycieli sporządza się zastępstwa na dyżurach w księdze zastępstw i wywiesza się informację o zastępstwach w gablocie,
 5. nauczyciele są zobowiązani do zapoznania się z informacją o zastępstwach, a wychowawcy do zapisów w swoich dziennikach o zwolnieniu klas lub zaplanowanie pracy samodzielnej i potwierdzeniu tego podpisem.
 1. Do zadań pracowników administracji i obsługi szkoły związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom należy:

 

 

 

 1. Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną uczniom, rodzicom i nauczycielom na zasadach i w formach określonych i rozporządzeniem MEN.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
 4. Pomoc udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności:
 5. a) z niepełnosprawności,
 6. b) z niedostosowania społecznego,
 7. c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 8. d) ze szczególnych uzdolnień,
 9. e) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 10. f) z zaburzeń w komunikacji językowej,
 11. g) z sytuacji kryzysowych, traumatycznych,
 12. h) z niepowodzeń edukacyjnych,
 13. i) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
 14. j) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami środowiskowymi lub zmiana środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,
 15. k) z choroby przewlekłej.
 16. W GiLO pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formach     dostosowujących    do możliwości szkoły.
 17. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w GiLO udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w GiLO zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholog, pedagog, doradca zawodowy.
 18. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w GiLO jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia,

2) rodziców ucznia,

3) dyrektora,

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,

5) pielęgniarki lub higienistki szkolnej,

6) poradni,

7) asystenta edukacji romskiej,

8) pomocy nauczyciela,

9) pracownika socjalnego,

10) asystenta rodziny,

11) kuratora sądowego.

 

 1. Nauczyciele oraz specjaliści w GiLO rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia poprzez obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów:
 2. a) trudności w uczeniu się,
 3. b) szczególnych uzdolnień.
 4. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, wychowawca klasy we współpracy z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami, specjalistami, poradnią i innymi osobami, o których mowa w punkcie 7 planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem MEN.
 5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w GiLO jest zadaniem zespołu, którego zadania, pracę i sposób dokumentowania regulują odrębne przepisy.
 6. W GiLO zatrudniony jest pedagog szkolny, psycholog szkolny i doradca zawodowy.
 7. Do zadań pedagoga i psychologa w GiLO należy:

1) opracowanie planu pracy oraz złożenia sprawozdania z jego realizacji;

2) prowadzenie działań diagnostycznych mających na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów;

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

4) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

6) zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy;

7) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

8) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

9) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 1. Do zadań doradcy zawodowego w GiLO należy:

1)  opracowanie planu pracy oraz złożenie sprawozdania;

2) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

3) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

4) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

5) wspieranie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

6) współpraca          z innymi        nauczycielami         w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego;

7) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 1. GiLO może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem GiLO a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 2. Opiekę nad praktykantami sprawuje dyrektor GiLO oraz wyznaczony przez niego nauczyciel.

 

 

 

 

 

 1. Do zadań pracowników obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej GiLO należy prowadzenie spraw administracyjnych, finansowych i gospodarczych, w szczególności:
 1. Szczegółowy zakres zadań pracowników, o których mowa w ust. 1, określają zakresy czynności ustalane przez dyrektora GiLO.
 2. Stanowiska pracy i liczbę etatów pracowników, o których mowa w ust.1, określa arkusz organizacji GiLO.

 

 

 

 

 

 

 

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 

 

Uczniowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo do swobodnego dostępu do zajęć lekcyjnych,
 2. prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej,
 3. prawo do pomocy w nauce,
 4. prawo do pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 5. prawo do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,
 6. uczeń zdolny, po spełnieniu warunków określonych w odrębnych przepisach, ma prawo do indywidualnego toku lub programu nauki,
 1. prawo do jawnej i umotywowanej oceny,
 2. prawo do informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 1. prawo do poszanowania jego godności,
 2. prawo do opieki wychowawczej i higienicznych warunków pobytu w GiLO zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 1. prawo do jednakowej oceny i traktowania bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny lub status ucznia (dobry – słaby),
 2. prawo do jednakowego traktowania w sytuacjach konfliktowych.

 

 

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia uczniowi przysługuje prawo do złożenia skargi do dyrektora GiLO za pośrednictwem nauczyciela wychowawcy lub samorządu uczniowskiego w terminie siedmiu dni.
 2. W przypadku ucznia niepełnoletniego skargę w jego imieniu mogą złożyć rodzice (prawni opiekunowie).
 3. Skarga powinna być rozpatrzona w terminie czternastu dni od dnia jej złożenia. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zasięgnąć opinii rady pedagogicznej.
 4. GiLO prowadzi rejestr skarg uczniów.

 

 

Uczeń ma obowiązek:

 

 

 

 

 

Uczniom wyróżniającym się pod względem nauki i zachowania mogą być przyznawane oddzielnie lub łącznie nagrody:

 

 

 

 

 1. Uczeń naruszający przepisy Statutu GiLO i niestosujący się do obowiązujących w szkole Regulaminów i Zarządzeń dyrektora GiLO może być ukarany:
 1. Dyrektor GiLO może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum lub na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego skreślić ucznia Liceum z listy uczniów w przypadku:
 1. Od kar wymienionych w ust. 1 pkt 1-4 uczeń może się odwołać do dyrektora GiLO za pośrednictwem nauczyciela wychowawcy lub samorządu uczniowskiego w terminie siedmiu dni. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie czternastu dni od jego wniesienia.
 2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor rozpatrując odwołanie od kary wymierzonej przez nauczyciela wychowawcę może zasięgnąć opinii rady pedagogicznej. Dyrektor jest zobowiązany zasięgnąć opinii rady pedagogicznej rozpatrując odwołanie od wymierzonej przez siebie kary.
 3. Karę skreślenia z listy uczniów, na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektor szkoły może zawiesić określając jednocześnie warunki zawieszenia kary w zawartym z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami kontrakcie w oparciu o Program profilaktyki dla uczniów GiLO.
 4. Od decyzji dyrektora w sprawie skreślenia z listy uczniów liceum uczniowi przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

Nauczyciel wychowawca jest zobowiązany poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

 

 

IX . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 1. GiLO posiada pieczęć urzędową okrągłą z godłem państwa w środku i napisem w otoku: Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład GiLO.
 2. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład GiLO zawierają nazwę GiLO i nazwę szkoły.

 

 

 1. GiLO posiada własny sztandar, godło i ceremoniał szkolny.
 2. Na ceremoniał szkolny składają się: ślubowanie klas pierwszych gimnazjum i liceum na sztandar GiLO, udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych, takich jak rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uroczystość wręczenia świadectw ukończenia gimnazjum i świadectw dojrzałości, udział w uroczystościach środowiskowych, takich jak święta lokalne i państwowe oraz pogrzeby nauczycieli i uczniów, w czasie zjazdów absolwentów gimnazjum i liceum oraz w innych ważnych uroczystościach.

 

 

GiLO prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

Zasady prowadzenia przez GiLO gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 1. Zmiany w Statucie wprowadza rada pedagogiczna w drodze uchwały.
 2. Statut obowiązuje całą społeczność Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły do opublikowania ujednoliconego Tekstu Statutu.

 

 

Stan prawny na dzień 30 sierpnia 2018 r.