Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.
Strona GłównaWEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIAWEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
im. Polskiej Macierzy Szkolnej
w Mińsku Mazowieckim

 

Podstawa prawna

Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowano zgodnie z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz. 562) z późniejszymi zmianami i na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2),

I. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

1. Formy i częstotliwość
1) Prace klasowe, sprawdziany, testy przeprowadza się po zrealizowaniu określonej partii materiału.
2) Kartkówki z trzech ostatnich tematów (może uwzględniać poprzednie treści niezbędne do zrozumienia tych tematów).
3) Odpowiedzi ustne z uwzględnieniem pracy domowej
4) Systematyczne ocenianie aktywności na lekcjach.
5) Ocenianie dodatkowych form aktywności uczniów (referaty, gazetki, przygotowanie pomocy naukowych, prezentacje, udział w projektach).
6) Bieżące słowne ocenianie postępów uczniów, uwzględnianie braków w wiadomościach i umiejętnościach oraz uświadomienie tych braków uczniom.

2. Zasady przeprowadzania sprawdzianów.
1) Sprawdziany przeprowadza się:
a) w warunkach kontrolowanej samodzielności,
b) po uprzednim poinformowaniu o zakresie obowiązujących wiadomości.,
c) po uprzednim powtórzeniu materiału,
d) tydzień po zapowiedzeniu sprawdzianu, zgodnie z zasadą, że w tygodniu mogą być
maksymalnie 3 (1 w ciągu dnia) i nie dotyczy to grup międzyoddziałowych z
języków obcych,
e) po podaniu liczby punktów, jakie uczeń otrzymał za całość pracy i za poszczególne zadania oraz ocenę, jaką otrzymał za określoną liczbę punktów,
f) ustalona jest następująca skala procentowa do przeliczania punktów na oceny:

0 – 49% – niedostateczny
50 – 59% – dopuszczający
60 – 74% – dostateczny
75 – 89% – dobry
90 – 99% – bardzo dobry
100% – celujący
2) W niektórych sprawdzianach możliwe są niewielkie (1-2 procentowe) odstępstwa od podanych wyżej przedziałów,

3) Przełożenie terminu zapowiedzianego wcześniej sprawdzianu może mieć miejsce w szczególnych uzasadnionych sytuacjach i nie obowiązują wtedy zasady określone
w pkt. 2 w podpunkcie 1) d)
3. Sposoby informowania rodziców o postępach dzieci:
1) wpisywanie ocen do dziennika elektronicznego,
2) przekazywanie informacji bezpośrednio rodzicom podczas zebrań i dni otwartych
w szkole,
3) udostępnianie prac kontrolnych przechowywanych w pracowni do końca roku
szkolnego.

1. Uwagi ogólne:
1) Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać
z klasą, to powinien to uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
2) Uczniowie, którzy nie pisali pracy klasowej z powodu choroby (dłuższa nieobecność -ponad 3 dni) mają prawo do napisania jej w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Nie może on przekraczać 2 tygodni od momentu powrotu do szkoły.
3) W przypadku pojedynczej nieobecności w dniu pracy klasowej, uczeń pisze ją w terminie wskazanym przez nauczyciela.
4) Uczeń, który nie pisał sprawdzianu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, otrzymuje ocenę niedostateczną.
5) W przypadku ściągania na sprawdzianie uczeń otrzymuje za ten sprawdzian ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.
6) W przypadku odmowy napisania sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.
7) Uczeń nie ma prawa poprawiać ocen z kartkówek i odpowiedzi ustnych.
8) Uczeń, który nie dostarczy pisemnych prac domowych w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną. Ocena za pracę doniesioną w późniejszym terminie wstawiana jest do dziennika jako ocena z poprawy.
9) Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego z całego materiału.
10) Ocena uwzględnia stosunek ucznia do obowiązków szkolnych (terminowe pisanie prac klasowych i domowych, podejmowanie dodatkowych zadań, brak nieprzygotowań, przynoszenie podręczników i zeszytów).
11) Uczniowie klas pierwszych przez pierwsze dwa tygodnie września nie otrzymują ocen niedostatecznych.

II. ZASADY POPRAWIANIA PRACY KLASOWEJ

1. Uczeń ma prawo do poprawy każdej pracy klasowej w okresie na ocenę wyższą, niż otrzymał w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
2. Punktacja za poprawioną pracę klasową jest taka sama, jak za pracę pierwotną. Do dziennika wpisywane są obie oceny i obie brane pod uwagę.
3. Poprawa sprawdzianu odbywa się poza zajęciami lekcyjnymi.
4. Na prośbę ucznia, który ze sprawdzianu pisemnego otrzymał ocenę niższą niż bardzo dobrą, zgłoszoną w terminie 3 dni od omówienia pracy, nauczyciel wyznacza datę poprawienia sprawdzianu, która nie może przekraczać terminu dwóch tygodni.

III. ZASADY ZGŁASZANIA NIEPRZYGOTOWANIA DO ZAJĘĆ

1. Ilość nieprzygotowań zależy od ilości godzin przedmiotu;
– przy 1-2 godzinach w tygodniu – 1 nieprzygotowanie w semestrze
– przy ponad 2 godzinach w tygodniu – 2 nieprzygotowania w semestrze (nie dotyczy
zajęć z wychowania fizycznego)
Kolejne nieprzygotowania skutkują oceną niedostateczną.
2. Braku zeszytu przedmiotowego nie zaznaczamy jako nieprzygotowania, jeśli nie była zadana pisemna praca domowa, a uczeń jest przygotowany do zajęć.
3. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed właściwym rozpoczęciem lekcji.
4. Nieprzygotowanie można zgłosić z materiału dotyczącego ostatnich zajęć. Nie dotyczy ono wcześniej zapowiedzianych prac domowych, powtórzeniowych, wypracowań.
5. W przypadku 1 godziny tygodniowo z danych zajęć edukacyjnych w ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń nie ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania.

IV. OCENIANIE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE

1.Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele i wychowawcy klas są obowiązani pisemnie lub w dzienniku elektronicznym poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i o przewidywanej nagannej ocenie zachowania z wyłączeniem nagannej oceny zachowania z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych.
1A.Przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej ocenie nagannej zachowania na 2 tygodnie przed tym posiedzeniem.
1B. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej nagannej ocenie zachowania na 4 tygodnie przed tym posiedzeniem.
1C. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o wszystkich przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 2 tygodnie przed tym posiedzeniem.
1D. Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych i rocznych z przedmiotów nauczania wynosi 2 dni robocze przed posiedzeniem klasyfikacyjnym RP.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin został opracowany przez Zespół Wychowawczy Gimnazjum i Liceum oraz pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną
w dniu 27 marca 2017 r.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27 marca 2017 r.