Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaStrefa UczniaWolontariat

Wolontariat

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu:

mgr Dorota Konca, mgr Alicja Maciejewska,

mgr Anna Jarzębska, mgr Piotr Cetra

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

     Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Wolontariacie należy przez to rozumieć bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno -koleżeńsko-przyjacielskie.
 2. Wolontariuszu należy przez to rozumieć ucznia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej, który na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych dobrowolnie i bezinteresownie pomaga innym w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

      Szkolne Koło Wolontariatu jest skierowane do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. Jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Szkolne Koło Wolontariatu działające w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej zwane dalej Kołem działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
  2. Koło jest organizacją młodzieżową działającą na terenie w/w szkoły pod nadzorem Dyrektora Szkoły włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę i organizacje pozarządowe.
  3. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora szkoły koordynator, który czuwa nad tym, by działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem.
  4. Członkami Koła może być młodzież szkolna, która respektuje zasady Koła.
  5. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 2. Cele działania
  1. Angażowanie młodych ludzi do świadomej , dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
  2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.
  3. Aktywizowanie młodzieży do działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.
  4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
  5. Promocja idei wolontariatu w szkole.
  6. Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie.
  7. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
  8. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
  9. Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.
  10. Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi wolontarystycznie w środowisku lokalnym.
 3. Formy działania
  Koło realizuje swoją działalność poprzez:

  • spotkania, szkolenia, wystawy, gazetki , stronę internetową, itp.,
  • imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.,
  • imprezy rekreacyjno – sportowe, festyny, loterie, aukcje, itp.,
  • udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje za zgodą Dyrektora szkoły pod nadzorem koordynatora Koła, włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych itp.,
  • pomoc w organizacji imprez szkolnych,
  • pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego.
 4. Prawa wolontariusza
  1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
  2. Wolontariusze mogą podejmować działania wolontarystyczne w wymiarze nieutrudniającym naukę w szkole i pomoc w domu.
  3. Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony koordynatora lub innych członków Koła.
  4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonanej pracy.
  5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
  6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.
  7. Wolontariusz przed podjęciem działań wolontarystycznych zostaje poinformowany o zasadach bezpieczeństwa i higieny oraz zostają one zapewnione podczas ich wykonywania.
 5. Obowiązki wolontariusza
  Wolontariusz:

  1. realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Koła Wolontariatu,
  2. przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Koła,
  3. systematycznie uczestniczy w pracach Koła, a także w spotkaniach i warsztatach,
  4. wolontariusz rozpoczynający działalność w szkolnym wolontariacie ma obowiązek odbyć szkolenie wprowadzające do pracy w wolontariacie
  5. jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy,
  6. szanuje siebie i służy pomocą innym wolontariuszom,
  7. z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię,
  8. szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga,
  9. dochowuje tajemnicy dotyczącej podopiecznego,
  10. działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom
  11. który podczas zajęć lekcyjnych wykonuje działania na rzecz wolontariatu ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy spowodowane tą nieobecnością
 6. Nagradzanie wolontariuszy
  1. Raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie wolontariuszy i koordynatorów, na którym będzie podsumowana działalność członków Koła.
  2. Członkowie Koła mogą zostać nagrodzeni poprzez:
   1. wyrażenie uznania słownego,
   2. pochwałę na forum szkoły,
   3. umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej, itp.,
   4. wręczanie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom lub ich rodzicom,
   5. wręczenie nagrody rzeczowej (np. książka) na zakończenie 3-letniego cyklu kształcenia
  3. Wolontariusz, który w cyklu nauki w szkole przynajmniej trzy razy uczestniczył w działaniach wolontariackich, otrzymuje pisemne zaświadczenie o działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wpis na świadectwie ukończenia szkoły.
  4. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
 7. Organizacja
  1. Koło bezpośrednio podlega Dyrektorowi Szkoły, jako organowi powołującemu i nadzorczo- kontrolnemu.
  2. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do zawierania porozumień z wolontariuszami koordynatorowi Szkolnego Wolontariatu.
  3. Pracą Koła kieruje koordynator, do zadań którego należy:
   1. planowanie kierunków działań,
   2. koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy,
   3. wspieranie wolontariuszy w działaniach,
   4. nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,
   5. inspirowanie członków do podejmowania działań,
   6. reprezentowanie Koła na zewnątrz,
   7. stały kontakt z Dyrekcją szkoły.
  4. Wolontariusz będzie wykonywał świadczenia podczas zajęć dydaktycznych i poza nimi.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez Koordynatora i Dyrektora Szkoły.
  2. Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Szkoły.
  3. Koordynator opracowuje coroczny harmonogram działań Koła na dany rok szkolny.
  4. Załączniki:
   1. Wzór porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych dla niepełnoletniego wolontariusza.
   2. Wzór porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych dla pełnoletniego wolontariusza.

     Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu został zatwierdzony na radzie Pedagogicznej w dniu 27.09.2010r.
i stanowi załącznik do statutu GiLO im. Polskiej Macierzy Szkolnej.

Skip to content