Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaEgzaminyEgzamin maturalny

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

 1. Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów.
 2. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎. ‎
 3. Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej ‎kształcenia ogólnego. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych.‎

 DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 1. dwóch egzaminów w części ustnej ‎
 2. czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN MATURALNY I OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO?

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 1. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.
 2. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.
 3. Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Z JAKICH PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO?

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów. ‎

Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

W części pisemnej:‎

 1. biologia (na poziomie rozszerzonym)‎
 2. chemia (na poziomie rozszerzonym)‎
 3. filozofia (na poziomie rozszerzonym)‎
 4. fizyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 5. geografia (na poziomie rozszerzonym)‎
 6. historia (na poziomie rozszerzonym)‎
 7. historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)‎
 8. historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)‎
 9. informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 10. język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 11. język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 12. język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 13. język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 14. język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 15. język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 16. język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎
 17. język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 18. język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 19. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 20. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 21. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎
 22. język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎
 23. język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
 24. matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 25. wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

W części ustnej:‎

 1. język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 2. język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 3. język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 4. język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 5. język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 6. język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 7. język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 8. język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 9. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 10. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 11. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)‎
 12. język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)‎

W zależności od wyborów dokonanych w części obowiązkowej egzaminu, wybór przedmiotów ‎dodatkowych (w części pisemnej i/lub części ustnej) może być ograniczony. Szczegółowo wszystkie zasady ‎są opisane tutaj (sekcje C i D).

CZY WYBÓR PRZEDMIOTÓW NA EGZAMINIE MATURALNYM ZALEŻY OD TEGO, JAKICH PRZEDMIOTÓW UCZEŃ UCZYŁ SIĘ W SZKOLE?

Nie. Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za ‎wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, ‎języka mniejszości narodowej i jednego wybranego – dowolnego – języka obcego ‎nowożytnego)

JAKIE ZADANIA MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NA EGZAMINIE MATURALNYM Z POSZCZEGÓLNYCH ‎PRZEDMIOTÓW?

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎

 1. informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów
 2. przykładowych zestawach zadań
 3. arkuszach tzw. matury próbnej
 4. arkuszach z lat ubiegłych

JAKĄ FORMĘ BĘDZIE MIAŁA CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ‎NARODOWEJ, JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ I JĘZYKA REGIONALNEGO?‎

 1. Część ustna egzaminu z powyższych języków będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎
 2. Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ ‎
 3. Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎

Przykładowe zadania wraz z przykładowymi realizacjami można znaleźć w Informatorze o egzaminie ‎maturalnym z języka polskiego (str. 23–42). Przykładowe zadania, filmy i informacje o części ustnej egzaminu z języka polskiego są dostępne tutaj.

KIEDY BĘDZIE PRZEPROWADZONY EGZAMIN MATURALNY W 2019 R.?

Sesja główna – od 6 do 25 maja 2019 r.‎‎

 1. Część ustna z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego – od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja).
 2. Część ustna z języków obcych nowożytnych – od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja).
 3. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 6 do 23 maja.

Sesja dodatkowa – od 3 do 19 czerwca 2019 r.‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 3 do 8 czerwca.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 3 do 19 czerwca.

Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Sesja poprawkowa – od 20 do 21 sieo9.rpnia 2019 r.‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 20 do 21 sierpnia.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 20 sierpnia‎.

Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych oraz do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo ‎w części ustnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

JAK NALEŻY ZGŁOSIĆ CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO?

 1. Do 1 października 2018 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2019 r. (załącznik 1a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 – plik “załączniki”).
 2. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2018/2019 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – można je zgłosić do 7 lutego 2019 r. w ostatecznej deklaracji.
 3. Do 7 lutego 2019 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum z lat szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 oraz absolwenci technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2017/2018. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 1 października 2018 r. (załącznik 1a).
 4. Do 31 grudnia 2018 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum z lat szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 oraz absolwenci technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE (załącznik 1a i załącznik 2).
 5. Do 31 grudnia 2018 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora OKE:
  1. absolwenci, którzy ukończyli liceum w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 oraz technikum w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 1b)
  2. absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie (załącznik 1b)
  3. osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą – wyłącznie jeżeli świadectwo to nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (załącznik 1b)
  4. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości (załącznik 1b)
  5. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) (załącznik 1c).
 6. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.
 7. Osoba, która jest zobowiązana wnieść opłatę za egzamin maturalny (patrz odpowiedź na pytanie „Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?”), wraz z deklaracją składa dyrektorowi szkoły kserokopię wniesienia opłaty za ten egzamin w odpowiedniej kwocie.

CZY ZA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO POBIERANA JEST OPŁATA?

Egzamin maturalny jest odpłatny dla:

 1. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok).
  1. Przykład 1: absolwent X przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2016 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2017 r. absolwent X nie przystępował do egzaminu. W 2018 r. absolwent X przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, ponownie w maju i w sierpniu, ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2019 r. absolwent X postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
  2. Przykład 2: absolwent Y przystąpił do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2011 r. W 2014 r. przystąpił do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2019 r. absolwent Y zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym. Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.
 2. absolwentów, którzy w latach ubiegłych (2005–2018) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie). W takiej sytuacji – jeżeli w deklaracji dotyczącej egzaminu maturalnego w 2019 r. wskażą ten sam przedmiot na tym samym poziomie – egzamin taki jest odpłatny.
  1. Przykład 3: absolwent Z w 2007 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2019 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
  2. Przykład 4: absolwent V w 2014 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpił. W 2019 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.

Uwaga:

 1. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 2. Kserokopię dowodu wniesienia opłaty za egzamin należy złożyć wraz z deklaracją.

Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

CZY LAUREATOM I FINALISTOM OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH PRZYSŁUGUJĄ NA EGZAMINIE MATURALNYM SPECJALNE UPRAWNIENIA?

Tak. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎ Szczegółowo wszystkie zasady są opisane tutaj (sekcja H).

CZY OSOBY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNE, MOGĄ ‎PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO, KTÓRY BĘDZIE DOSTOSOWANY DO ICH POTRZEB ORAZ ‎MOŻLIWOŚCI?

Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 1. niesłyszącym
 2. słabosłyszącym
 3. niewidomym
 4. słabowidzącym
 5. z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk
 6. z afazją
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 8. z chorobami przewlekłymi
 9. chorym lub niesprawnym czasowo
 10. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 11. z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym
 12. które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 13. które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 14. z zaburzeniami komunikacji językowej.
 15. o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcom)

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎

JAKIE INFORMACJE ZNAJDĄ SIĘ NA ŚWIADECTWIE MATURALNYM? KIEDY ŚWIADECTWO JEST ‎WYDAWANE?

 1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎‎
 2. Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: (a) jako procent uzyskanych punktów oraz (b) jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.‎‎
 3. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎‎
 4. Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju/czerwcu 2019 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 4 lipca 2019 r. Osoby, które zdadzą egzamin w sesji ‎poprawkowej (w sierpniu), otrzymają świadectwo 11 września 2019 r.

JAKIE MATERIAŁY O EGZAMINIE W “NOWEJ” FORMULE SĄ JUŻ DOSTĘPNE?

 1. Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 z poszczególnych ‎przedmiotów. Zawierają opis egzaminu, przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami.
 2. Przykładowe zestawy zadań z poszczególnych przedmiotów (w przypadku języków ‎obcych – również nagrania). Zawierają przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz omówieniem. Dostępne są zestawy ‎standardowe oraz dostosowane (dla zdających z niepełnosprawnościami).‎
 3. Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym (str. 95–120)‎. Zbiór ponad 20 przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym, wraz z ‎rozwiązaniami.‎
 4. Przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Arkusz wykorzystany do przeprowadzenia diagnozy przedmaturalnej z języka polskiego (badanie ‎przeprowadzone wspólnie przez IBE, CKE i OKE).‎
 5. Zbiór 50 przykładowych zadań do części ustnej egzaminu z ‎języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz ‎komentarzem.
 6. Przykładowe nagranie egzaminu ustnego z języka polskiego.
 7. Film ilustrujący sposób przeprowadzania części ustnej ‎egzaminu z języka polskiego z wykorzystaniem komputera.
 8. Film informacyjny o egzaminie maturalnym.
 9. Materiał o rażących błędach językowych dla polonistów (nauczycieli i egzaminatorów)‎.
 10. Arkusze tzw. matury próbnej.
 11. Arkusze z lat ubiegłych.

Więcej informacji na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/

Skip to content