Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaAktualnościZapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie Ofertowe do 30 000 euro

na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym
 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Piękna 7A .

I. ZAMAWIAJĄCY

Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej

ul. Piękna 7A, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel./fax 25 758 51 02

email: lo1pms@lo1pms.pol.pl

www:lo1pms.pol.pl ,  https://piekna.bip.gov.pl

NIP: 822-10-96-528,

REGON: 712371478

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie z Projektem Budowlanym instalacji klimatyzacji
w budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Piękna 7A, tj.

  a) należy wykonać zgodnie z wymogami i parametrami zawartymi w Projekcie Budowlanym dwa niezależne układy klimatyzacji VRF ze zmiennym przepływem czynnika o łącznej mocy 67kW, wraz z towarzyszącymi urządzeniami i osprzętem, a mianowicie:

  –  układ 1 „ściana wschodnia” – montaż jednostki zewnętrznej VRF ( powietrznej pompy ciepła ) o nominalnej mocy chłodniczej 33,5kW , nominalnej mocy grzewczej 37,5 kW – 1 sztuka i montaż jednostki wewnętrznej klimatyzatora przypodłogowo-sufitowej w fabrycznej obudowie o nominalnej mocy chłodniczej 4,5kW
i nominalnej mocy grzewczej 5kW – 8 sztuk,

 –  układ 2 „ściana zachodnia” – montaż jednostki zewnętrznej VRF ( powietrznej pompy ciepła ) o nominalnej mocy chłodniczej 33,5kW , nominalnej mocy grzewczej 37,5kW – 1 sztuka i montaż jednostki wewnętrznej klimatyzatora przypodłogowo-sufitowej w fabrycznej obudowie o nominalnej mocy chłodniczej 5,6kW
i nominalnej mocy grzewczej 6,3kW – 6 sztuk,

 b) montaż rurociągów instalacji freonowej,

 c)  izolację rurociągów miedzianych freonowych,

 d) próby i uruchomienie instalacji,

 c) montaż instalacji odpływu skroplin,

 d) montaż instalacyjnych listew maskujących,

 e) otwory montażowe w dźwigarach drewnianych,

 – instalacje elektryczne: rozbudowa układu zasilania i rozdzielnicy.

2. Szczegółowy zakres prac i wymagania dotyczące zastosowanych rozwiązań i materiałów określają przedmiary robót oraz rzut parteru budynku hali sportowej.

3. Wymagana gwarancja – 60 m-cy .

4. W celu realizacji zamówienia materiały zabezpiecza w 100% Wykonawca.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania (należy dołączyć stosowne oświadczenie/a dotyczące n/w tematów):

        – posiadający uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia,

        – posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

        – znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowych robót.

8. Zamawiający w umówionym terminie dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej na hali sportowej.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

termin rozpoczęcia robót od 06.04.2020 roku,  wykonanie do 30.04.2020 roku .

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien złożyć kompletną ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wraz
z kosztorysami ofertowymi opracowanymi na podstawie załączonych przedmiarów robót i wymaganymi oświadczeniami.

Oferta powinna być złożona w zalakowanej kopercie z opisem – „Wykonanie instalacji klimatyzacji w hali sportowej przy LO w Mińsku Mazowieckim, ul. Piękna 7A” .

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być dostarczona osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piękna 7A do dnia 26.03.2020 roku, do godziny 1000.

2. Po dokonaniu oceny ofert wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony najpóźniej do dnia 31.03.2020 roku do godziny 1300 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www:lo1pms.pol.pl

3. Oferty złożone lub, które dostarczone zostaną po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe i załączniki zamieszczono na stronie: https://piekna.bip.gov.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 -cena -100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www:lo1pms.pol.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Andrzej Piłatkowski

pod numerem telefonu 25 758 51 02

oraz adresem email: a.pilatkowski@lo1pms.pol.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW ZGODNIE Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej „RODO” , Zamawiający informuje, że:

– administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej   Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Piękna 7a,

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia na wykonanie robót wymienionych w punkcie II. 1.

– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty , którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zapytania ofertowego,

– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

– obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem
w postępowaniu zapytania ofertowego,

– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

– posiada Pani/Pan prawo na podstawie odpowiednio art. 15 i 16 RODO do dostępu i do sprostowania swoich danych osobowych i na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od Zamawiającego ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli dane Pani/Pana przetwarzane będą z naruszeniem przepisów RODO,

– w oparciu o art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych o których mowa jest w art. 20 RODO,

-na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje również prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO.

PLIKI:

Zapytanie ofertowe

Przedmiar 1

Przedmiar 2

Rysunek 1

Rysunek 2

Opublikowany przez: Bartosz Młoduchowski, w dniu: 10 marca 2020
Skip to content