Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaDokumenty szkolneRegulamin wycieczek szkolnych

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin wycieczek szkolnych
GiLO im. Polskiej Macierzy Szkolnej
w Mińsku Mazowieckim

 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
 2. Wycieczki na dany rok szkolny w porozumieniu z uczniami planuje wychowawca klasy.
 3. Termin wycieczki szkolnej zatwierdza dyrektor szkoły lub jego zastępca.
 4. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub opiekuńczych.
 5. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 6. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
 7. Po zakończeniu wycieczki kierownik dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego w formie pisemnej ( w załączeniu: faktury, dowody wpłat, paragony, bilety wstępu itp.) oraz informuje o tym dyrektora i rodziców w terminie nie przekraczającym 14 dni od momentu zakończenia wycieczki.
 8. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez zagranicznych wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Zamiar zorganizowania wycieczki zagranicznej musi być zgłoszony do odpowiednich organów najpóźniej miesiąc przed planowanym wyjazdem.
 9. Zawiadomienie o wycieczce zagranicznej powinno zawierać:
  1. nazwę kraju
  2. czas pobytu
  3. imiona i nazwiska kierownika oraz opiekunów
  4. listę uczestników biorących udział w wyjeździe wraz z ich PESELEM
  5. program pobytu
  6. kopię polisy ubezpieczeniowej
 10. Wycieczka klasowa nie może się odbyć, jeśli nie uczestniczy w niej co najmniej 70 % uczniów danej klasy.
 11. Informacja o wycieczce międzyklasowej powinna być ogólnodostępna i wywieszona w formie ogłoszenia, wraz z podstawowymi informacjami, na tablicach ogłoszeniowych szkoły.
 12. Kierownik wycieczki uzupełnia w dzienniku elektronicznym Librus w module wycieczki: Informacje ogólne, Uczestników, Harmonogram, zaś bezpośrednio po powrocie (lub w trakcie) – frekwencję uczniów.
 13. Maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna:
  1. podczas wycieczek na terenie tej samej miejscowości – 30,
  2. podczas wycieczek poza jej terenem – 15,
  3. podczas wycieczek w góry powyżej 1000m n.p.m. – 10 (dla całej grupy wykwalifikowany przewodnik górski).
 14. Liczba opiekunów może ulec zmianie uwzględniając wiek, stan zdrowia, ewentualną niepełnosprawność, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywały.
 15. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającym i kończącym wycieczkę jest miejsce ustalone przez kierownika wycieczki.
 16. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
 17. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem mających formę lekcji) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka – załącznik
  nr 1. Rodzice są zobowiązani wpłacić w terminie ustalonym przez organizatora zaliczkę. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
 18. Rodzice, bądź prawni opiekunowie, zobowiązani są do poinformowania kierownika wycieczki o chorobie swojego dziecka i przyjmowanych lekach.
 19. W przypadku konieczności podawania niepełnoletniemu uczestnikowi wycieczki leków, rodzice są zobowiązani przekazać te leki opiekunom, podać informację na temat ich przyjmowania oraz wyrazić pisemną zgodę na przyjmowanie danych leków przez dziecko w obecności opiekunów
 20. Na każdą wycieczkę należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.
 21. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:
  1. przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,
  2. poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu i chorobie lokomocyjnej,
  3. wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, przewodników i kierowców
  4. w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna,
  5. w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno,
  6. nie zaśmiecać pojazdu,
  7. korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,
  8. w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,
  9. dbać o higienę i schludny wygląd,
  10. nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,
  11. w czasie przebywania w hotelach, schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów,
  12. zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury, nie używać wulgaryzmów
  13. przestrzegać zakazu palenia papierosów/e-papierosów i innych wyrobów tytoniowych, picia alkoholu, napojów energetycznych, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających. W przypadku podejrzenia, że uczestnik jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających, opiekun zgłasza zaistniały fakt kierownikowi, a ten -zawiadamia rodziców/opiekunów ucznia, pogotowie ratunkowe oraz policję
  14. dbać o bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów (o wszelkich zagrożeniach informować opiekunów)
 22. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej, organizowanej w dniach zajęć szkolnych, mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora szkoły lub według planu zastępstw. Listę tych uczniów wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika równoległej klasy.
 23. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 24. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
 25. Za szkody wyrządzone w czasie wycieczki przez ucznia odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice (prawni opiekunowie).
 26. Kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz w sprawie warunków i sposobu organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.

Obowiązki uczestnika wycieczki

Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

 1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
 2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.
 3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
 4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
 5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
 6. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.
 7. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
 8. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.
 9. Przestrzegać godzin ciszy nocnej.
 10. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
 11. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.
 12. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych (zgłaszać opiekunom wycieczki informacji o wszystkich zagrożeniach mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników)

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 11 zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły, policję i służbę zdrowia .

Skip to content